Dr. Omer Kilic

Associate Prof. Dr. Omer KILIC, Botany, Plant Systematic, Ethnobotany And Medicinal-Aromatic Plants, Plant Chemistry And Chemotaxonomy. Turkiye, Firat, Botany, PhD, 2007-2011. Türkiye , Firat, Botany, Master, 2004-2007. Türkiye , Firat, Biyology, License, 1996-2000.